ประวัติพี่น้องสุรินทร์ Admin2010


สุรินทร์ Admin2010
ที่ปรึกษา
>>ที่ปรึกษา เครือข่ายทุกจังหวัดทั้งประเทศ Click
>>ดร.สนนึก นนธิจันทร์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1
>>สำเริง บุญโต รองผอ.สพม.33
>>ผอ.ประพันธ์ สุเนตรวรกุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ.
>>ผอ.ดร.ภัทรพร บรรลือทรัพย์
ประธาน
>>ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร
รองประธาน
>>ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์
เลขานุการ
>>รอง ผอ.ปรัชญา มีพรหมดี
ประชาสัมพันธ์
>>รอง ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์
>>รอง ผอ.อมรเดช ดีนาน
>>รอง ผอ.เกรียงไกร กะการดี
บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่นสุรินทร์ฯกิจกรรมพี่น้องสุรินทร์ฯ


ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร โรงเรียนบ้านพระแก้ว
ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ ร.ร.สวายวิทยาคาร สพม.33

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งรองผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์
และรองผอ.วีระ อ่างทอง โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม.33

ขอแสดงความยินดีรองผอ.วีระพล ไชยสิทธื์ โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร สพป.สร.1
ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.สุนัน ผลรักษา โรงเรียนบ้านดู่ และรองผอ.วขาน บัวบาน โรงเรียนบ้านหมื่นศรีฯ

ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.เกรียงไกร กะการดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.จันทร์ฉาย มาลัยหอม

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เสมา ขวัญทอง
คณะสุรินทร์ฯร่วมอวยพรวันปีใหม่ แด่ ท่านสำเริง บุญโต รองผอ.สพม.33 ที่ปรึกษาฯ
ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ตัวแทนฯ มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่
แด่ ส.ส.ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา


    
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ประพันธ์ สุเนตรวรกุล

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สิทธิชัย สมศรี

ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ตัวแทนพี่น้องสุรินทร์ฯเข้าอวยพรปีใหม่ ส.ส.สมบัติ ศรีสุรินทร์
 อดีต รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ รอง ผอ.สังกัด สพป.สร.1

ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่นฯและรองผอ.เจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ ตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่ รองผอ.พงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส ร.ร.บ้านกาเกาะระโยง (วันที่ 29 มิ.ย.54 ณ ห้องอาหารสวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์)


ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่นฯ รอง ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ รองประธานฯ ผอ.ศุภชัย ภาสกานนท์ ผอ.จันทร์ฉาย มาลัยหอม รองผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์ รองผอ.พงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส ตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่ รองผอ.ศิริกาญจนา เหมือนชาติ ร.ร.บ้านสวาย(วันที่ 30 มิ.ย.54ณ โรงเรียนบ้านสวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์)


ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่นฯ รอง ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ รองผอ.เจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ รองผอ.สุดสาคร สุขสวัสดิ์ รองผอ.พงศ์ธร จิตรแม้น ตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่ รองผอ.ไพสาร สูตรตันติ ร.ร.บ้านจอมพระ และได้รับเกียรติจากท่านสมานมิตร จิตรหนักแน่น รองผอ.สพป.สร.2(วันที่ 29 มิ.ย.54 ณ โรงเรียนหนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์)
ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.จักราวุธ ถือคุณ โรงเรียนประชาสามัคคีและคุณนาย

ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่น เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ได้รับเกียรติจาก ผอ.สมัย หอมหวล ผอ.รร.บ้านเชื้อเพลิงและ พ.ต.ท.สุธี ศรีพรหม สารวัตรสภ.เมืองสุรินทร์ ร่วมเดินทางในครั้งนี้อย่างอบอุ่น(15 ส.ค.54)

ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.ประจวบ บุญพอก โรงเรียนบ้านขอนแตก

ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่น รองผอ.อมรเดช ดีนาน รองผอ.เอกชัย บุญพอกเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ได้รับเกียรติจาก ผอ.สมนึก พลศรี ผอ.รร.บ้านขอนแตกให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น(11 ส.ค.54)

ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.เอกชัย บุญพอก โรงเรียนบ้านโตงน้อย

ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่น รองผอ.อมรเดช ดีนาน รองผอ.ประจวบ บุญพอก เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ได้รับเกียรติจากผอ.สมุทร เครือเนียม ผอ.รร.บ้านโตงน้อย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น(11 สค.54)

ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.ธวัชชัย พันธ์ดี โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี

ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร(ประธานฯ)รองผอ.สุนัน ผลรักษา รองผอ.นริศรา ใจเย็น รองผอ.พิทยา ศรีดาพันธ์ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ได้รับเกียรติจาก ผอ.ไพบูลย์ แก้วใส ผอ.รร.บ้านศาลาสามัคคี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น(10ส.ค.54)

ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์ โรงเรียนบ้านจรัส

ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร(ประธานฯ)ผอ.เดโชพล ชลธี รองผอ.เอกชัย บุญพอก รองผอ.พิทยา ศรีดาพันธ์ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก (10ส.ค.54 ณ โรงเรียนบ้านจรัส)

ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.พิทยา ศรีดาพันธ์ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา

ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร(ประธานฯ)รองผอ.วายุคล จุลทรรศน์ รองผอ.จักราวุธ ถือคุณ รองผอ.วัชระ ศิริสุรักษ์ รองผอ.นริศรา ใจเย็น รองผอ.ธวัชชัย พันธุ์ดี เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก (8ส.ค.54 ณ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา)

ขอแสดงความยินดีกับรองผอ.อมรเดช ดีนาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท

ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร(ประธานฯ)รองผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ รองผอ.เจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ รองผอ.จักราวุธ ถือคุณ รองผอ.พยัคฆ์ นิราศสูงเนิน เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก (5ส.ค.54 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท)

บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ภัทรพร บรรลือทรัพย์ สู่โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สพป.สร.3


บรรยากาศพี่น้องสุรินทร์admin2010 ต้อนรับผอ.โจ้ ผอ.เจนวุฒิ และคณะ ร่วมรับประทานอาหารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

>>คณะสุรินทร์admin2010ให้การต้อนรับ
ผอ.ยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง ผอ.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ และคณะ
     


>>ขอแสดงความยินดีกับท่านปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษา สพฐ.
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 


>>ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร รองผอ.อมรเดช ดีนาน รอง ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย
รอง ผอ.ธนภัทร ทะเกิงลาภ รอง ผอ.กาญจนา พรหมบุตร
รอง ผอ.นิตยา วิเศษยา รอง ผอ.ชนายุทธ คำเกลี้ยง รอง ผอ.สำเร็จ เกิดกล้า
รอง ผอ.จักราวุธ ถือคุณ ตัวแทนพี่น้องสุรินทรฯยินดีกับพี่น้องสู่ตำแหน่งใหม่
 

>>ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร รองผอ.อมรเดช ดีนาน รอง ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย
รอง ผอ.ธนภัทร ทะเกิงลาภ รอง ผอ.กาญจนา พรหมบุตร
รอง ผอ.นิตยา วิเศษยา รอง ผอ.ชนายุทธ คำเกลี้ยง รอง ผอ.สำเร็จ เกิดกล้า
รอง ผอ.จักราวุธ ถือคุณ ตัวแทนพี่น้องสุรินทรฯ
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองผอ.วิระ พิลาโสภา วาระเข้าสู่ตำแหน่งใหม่

>>ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร รองผอ.อมรเดช ดีนาน รอง ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย
รอง ผอ.ธนภัทร ทะเกิงลาภ รอง ผอ.กาญจนา พรหมบุตร
รอง ผอ.นิตยา วิเศษยา รอง ผอ.ชนายุทธ คำเกลี้ยง รอง ผอ.สำเร็จ เกิดกล้า
รอง ผอ.จักราวุธ ถือคุณ ตัวแทนพี่น้องสุรินทรฯ
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองผอ.สมพร สังข์โกมล วาระเข้าสู่ตำแหน่งใหม่


>>ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ตัวแทนพี่น้องสุรินทร์ฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กับ ผอ.จุฬา มันธุภา (บริหารการศึกษา)

>>ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ตัวแทนพี่น้องสุรินทร์ฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองผอ.ประจักษ์ เงางาม (บริหารการศึกษา)
ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ประธานรุ่น แวะเยี่ยมพี่น้องสุรินทร์ฯเข้าอบรมรุ่น 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
คณะสุรินทร์มอบของที่ระลึกแด่โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานดร.อ๋าและรองประธาน รองผอ.นโรดม ตัวแทนฯมอบดอกไม้และยินดีกับ
รองผอ.วีระ อ่างทอง และ รองผอ.กิตติชัย แผ่นจันทร์
บรรยากาศพักผ่อน สัมมนากลุ่มย่อยสุรินทร์ฯ
บรรยากาศพักผ่อน สบายๆ ร่วมกลุ่มพี่น้องสุรินทร์ฯ
รุ่น 1 อิสานรทิศ สังสรรค์รุ่นอบรมฯ รองผอ.  นครราชสีมา